“საჯარო შესრულება”, როგორც ავტორის ქონებრივი უფლება. მისი შეზღუდვები და სანქციები

29 ივლისი 2011

საჯარო შესრულების არეალი და შესრულების შედეგად მიღებული სარგებლის სამართლებრივი მდგომარეობა.

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განმსაზღვრელი ფაქტორები განვითარებად ქვეყნებში (English)

06 დეკემბერი 2010

განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის შეცვლილმა ბალანსმა და მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა მნიშვნელოვლად შეცვალა სურათი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ბრუნვაში…

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი ციფრულ სამყაროში (English)

24 ივნისი 2010

ციფრული რევოლუციის შედეგად გამოწვეული კომუნიკაციის თავისუფლების მიმოხილვა ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის ჭრილში.

წვრილ აქციონერთა დაცვა დიდი ბრიტანეთის სამართლის მიხედვით (English)

17 ივნისი 2010

წვრილ აქიონერთა დაცვის უფლების მიმოხილვა ინგლისის სამართლის მიხედვით.

კერძო საკუთრების ცნება დასავლურ სამართლის ფილოსოფიაში (English)

05 ივნისი 2010

სანივთო სამართლის მიმოხილვა მოაზროვნეთა სხვადასხვა სკოლის მიხედვით. 

იურიდიული პირების რეგისტრაცია

12 იანვარი 2010

სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეგისტრაცია

კანონი არბიტრაჟის შესახებ

24 დეკემბერი 2009

არბიტრაჟის შესახებ ახალი კანონის მიმოხილვა

ევროკავშირის დირექტივები და ქართული სამეწარმეო კანონმდებლობა

12 დეკემბერი 2009

რამდენად აკმაყოფილებს ქართული სამეწარმეო კანონმდებლობა ევროკავშირის დირექტივებს

The Squeeze-Out Rule in Georgia and Germany

12 სექტემბერი 2009

The comparative overview provides analysis of the squeeze-out rule from corporate governance perspective and underlines essential regulatory framework of two jurisdictions.

Legal Regulation of Controlling Entrepreneur’s Activity

14 მაისი 2007

Controlling activity of enterprises has become an acute issue recently. 

The court practice existing with respect the legal relations arisen out of the provisions of unjust enrichment

17 აპრილი 2007

The acting Civil Code of Georgia has been in force as of 26 June 1997 and consists of six books. Out of these six books the largest and voluminous is the law of obligations. One of the chapters of the Law of Obligations, in particular, Chapter 3 of the Title Two (Articles 976-991), regulates unjust enrichment in the Civil Code.

Rules, procedure and forms of privatization of the state property according to the legislation of Georgia

02 მარტი 2007

Following the Rose Revolution that took place in the modern history of Georgia, the rules for privatization of the property owned by the state have been simplified by the new government, which was followed by the rapid privatization of the property owned by the state.

Regulation of Labor-legal Relations in accordance with Liberalized Labor Code

13 თებერვალი 2007

As you are aware, modification of norms regulating labor-legal relations was performed through a new Labor Code, which liberally affected essential and important institutions of labor relations. It is interesting to found out as to whose interests were more influenced by the liberalization of labor-legal relations?

Legal aspects of gambling business in Georgia

15 იანვარი 2007

Process of legalization of gambling business in the countries famous for gambling has started not a very long time ago.